Kancelaria Adwokacka
42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 10/1
tel. 605 414 675
 

Zakres usług


Zakres działania:

 • redagowanie pozwów i pism procesowych,
 • zastępstwo procesowe we wszystkich sprawach przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz Sądem Najwyższym,
 • projektowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych i pism,
 • sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg nadzwyczajnych.
Prawo Cywilne:

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i ustalenie odpowiedzialności na przyszłość (w tym z wypadków komunikacyjnych),
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • prawo rzeczowe (sprawy o zasiedzenie, sprawy o ochronę posiadania, sprawy o ustanowienie służebności, sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym),
 • prawo spadkowe (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
 • prawo rodzinne (alimenty, uregulowanie kontaktów, władza rodzicielska, sprawy o rozwód oraz o separację, podział majątku dorobkowego),
 • prawo lokalowe,
 • wpisy w Księgach Wieczystych, wykreślanie hipotek.
Prawo Pracy:

 • sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę,
 • sprawy o mobbing,
 • sprawy o ustalenie wypadku przy pracy.
Prawo Ubezpieczeń Społecznych:

 • sprawy o przyznanie i podwyższenie emerytury,
 • sprawy o przyznanie i podwyższenie renty.
Prawo Administracyjne:

 • redagowanie wniosków i pism w postępowaniu administracyjnym,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu administracyjnym,
 • reprezentowanie strony przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji.
Prawo Gospodarcze i Handlowe:

 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
 • sprawy w postępowaniu gospodarczym, nakazowym i upominawczym,
 • projekty umów, opinie prawne, negocjacje, umowy, rejestracja spółek, zmiany w umowach spółek, rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej,
 • sporządzanie wniosków o upadłość konsumencką.
Prawo Wykroczeń:

 • reprezentowanie obwinionych przed organami postępowania przygotowawczego, sądami, sporządzanie apelacji.
Prawo Karne:

 • reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach karnych,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych,
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
 • sporządzenia wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, ułaskawienie,
 • sporządzanie wniosków o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji,
 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece,
 • przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej,
 • przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych,
 • przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 • przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu,
 • przestępstw przeciwko ochronie informacji oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przestępstw przeciwko mieniu,
 • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.