Kancelaria Adwokacka
42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 10/1
tel. 605 414 675
 

Stwierdzenie nieważności małżeństwa


Informacje prawne dotyczące procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa


Stwierdzenie nieważności małżeństwa polega na orzeczeniu przez Trybunał Kościelny, że konkretne małżeństwo zostało zawarte nieważnie i takim też pozostało. Proces ten odbywa się przed Trybunałami Kościelnymi.

Dla procesu kościelnego
bez znaczenia, co do zasady, jest sytuacja małżonków w świetle prawa krajowego (cywilnego). Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa może toczyć się przed, po lub nawet równolegle z procesem rozwodowym na kanwie prawa państwowego.

Aby rozpocząć proces w I instancji należy wnieść do właściwego zgodnie z przepisami KPK/83 Trybunału Kościelnego specjalne pismo, tzw. skargę powodową (odpowiednik pozwu w prawie państwowym). Należy do niego dołączyć ogólne fakty i okoliczności potwierdzające zasadność żądania zawartego w skardze (tzn. potwierdzające fakt zawarcia małżeństwa nieważnego).

KOŚCIÓŁ I PRAWO 6(19) 2017, nr 1, s. 227-247
http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.1-15

ROLA PEŁNOMOCNIKA W PROCESIE UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA W PRAWIE POLSKIM I W PROCESIE STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W PRAWIE KANONICZNYM


cyt: Istnieją dwa porządki prawne regulujące różnego rodzaju kwestie związane z małżeństwem: kościelny i świecki. Porządki te obejmują dwa różne aspekty tej samej instytucji małżeńskiej. Małżeństwo powstaje przez wyrażoną w odpowiedniej formie zgodę małżeńską. Po ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską istnieje możliwość jednoczesnego wyrażenia zgody na zawarcie małżeństwa zarówno na forum cywilnym, jak i kanonicznym. Odmiennie sprawa wygląda w przypadku, gdy wspomniane porządki prawne starają się sformalizować rozkład łączącego strony pożycia małżeńskiego w porządku prawa państwowego i wykazać nieważność małżeństwa w porządku kanonicznym. Należy odróżnić zatem proces kościelny dotyczący stwierdzenia nieważności małżeństwa od procesu rozwodowego, czy też o unieważnienie małżeństwa cywilnego. Częścią rozwiązań prawnych, zarówno w porządku kanonicznym, jak i świeckim, są przepisy dotyczące roli osób występujących w procesach małżeńskich w imieniu stron na mocy udzielonych im pełnomocnictw. Do istoty urzędu adwokata należy jego udział w procesie i świadczenie fachowej pomocy prawnej na rzecz strony, która go o taką pomoc poprosiła. Osoby te, aby nie naruszać przepisów i ducha konkretnego systemu prawa, powinny nie tylko postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale także znać i rozumieć wspomniane założenia aksjologiczne, jakie w stosunku do małżeństwa istnieją w kanonicznym i świeckim prawie małżeńskim.